مراسم تجلیل از اسوه های صبر وایثار مراسم تجلیل از اسوه های صبر وایثار مراسم تجلیل از اسوه های صبر وایثار بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مراسم تجلیل از اسوه های صبر وایثار مراسم تجلیل از اسوه های صبر وایثار مراسم تجلیل از اسوه های صبر وایثار مراسم تجلیل از اسوه های صبر وایثار مراسم تجلیل از اسوه های صبر وایثار

نظرات کاربران