نقش باورهای دینی در صمیمیت زندگی نقش باورهای دینی در صمیمیت زندگی نقش باورهای دینی در صمیمیت زندگی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
نقش باورهای دینی در صمیمیت زندگی نقش باورهای دینی در صمیمیت زندگی نقش باورهای دینی در صمیمیت زندگی نقش باورهای دینی در صمیمیت زندگی نقش باورهای دینی در صمیمیت زندگی

نقش باورهای دینی در صمیمیت زندگی

نتایج تحقیق نشان می دهد : هرچه میزان عمل به باور های دینی در زنان دانشجو بیشتر باشد، آنها صمیمیت بیشتری را (با توجه به شاخص های موجود ) با همسران خود تجربه کرده اند.


نتايج يک پژوهش که توسط فصل نامه مطالعات سازمان ملي جوانان منتشر شده است نشان مي دهد هرچه ميزان عمل به باور هاي ديني در زنان دانشجو بيشتر باشد، آنها صميميت بيشتري را (با توجه به شاخص هاي موجود ) با همسران خود تجربه کرده اند.

، نتايج يک پژوهش که توسط فصل نامه مطالعات سازمان ملي جوانان منتشر شده است نشان مي دهد هرچه ميزان عمل به باور هاي ديني در زنان دانشجو بيشتر باشد، آنها صميميت بيشتري را (با توجه به شاخص هاي موجود ) با همسران خود تجربه کرده اند.

اين تحقيق نشان مي دهد فرضيه هاي مبني بر ارتباط عمل به باور هاي ديني، ميزان صميميت ،توافق،صداقت، علاقه و محبت و پايبندي به تعهدات زنان دانشجوي تهراني با همسرانشان بسيار است.

در اين پژوهش به منظور نمونه گيري، ابتدا از بين مراکز آموزش عالي تهراني،به طريق تصادفي ، دانشگاه هاي دولتي و آزاد انتخاب و سپس با مراجعه به مراکز مربوطه، با روش نمونه گيري در دسترس 200 زن دانشجوي مشغول به تحصيل دعوت به همکاري شدند.

نتايج به دست آمده حاکي از اين است که همبستگي مثبت معنادار بين ميزان عمل به باورهاي ديني و ميزان صميميت، توافق، صادق بودن، علاقه و محبت و پايبندي به تعهدات نشان داده؛ هرچه ميزان عمل به باور هاي ديني در زنان دانشجو بالاتر باشد، آنها صميميت بيشتري را (با توجه به شاخص هاي موجود ) با همسران خود تجربه کرده اند.
نظرات کاربران